Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Dostępność cyfrowa

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://biblioteka-starysacz.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF i skanów są dostępne cyfrowo w całości,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • treści wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści będące w posiadaniu Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, nie są dostępne gdyż Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu nie jest uprawniona do ich modyfikacji,
 • filmy zamieszczone na stronie nie zawierają audiodeskrypcji

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • możliwość włączenia wersji kontrastowej strony,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Adres:

ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz

Telefon:

18 446 00 95

Email:

biblioteka.starysacz@gmail.com

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną na adres: informatyka.starysacz@gmail.com, telefon: 18 4460095.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

O braku dostępności można powiadomić również Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

 • siedziby głównej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz;
 • filii w Barcicach, Barcice 53,33-342 Barcice;
 • filii w Gołkowicach 33-388 Gołkowice Górne 65;
 • filii w Przysietnicy, Przysietnica,33-342 Barcice;
 • filii w Moszczenicy, Moszczenica Wyżna, 33-340 Stary Sącz.

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – siedziba główna
Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz

Na terenie należącym do Biblioteki zlokalizowany jest parking dla osób z niepełno sprawnościami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do jednego z wejść prowadzą dwa podjazdy dla osób z niepełnosprawnością jeden biegnący z przed budynku i drugi biegnący z parkingu. Do drugiego z wejść prowadzą także schody.

Budynek wyposażony jest w platformę oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W platformie znajdują się przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz 1. Piętrze.

Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo. Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o numerach pięter, klatek schodowych, drogach ewakuacyjnych.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

Filia w Barcicach
Barcice 53,33-342 Barcice

Na terenie należącym do filii Biblioteki zlokalizowany jest parking dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno bezpośrednio z parkingu jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością, do drugiego prowadzą schody.

Budynek wyposażony jest w platformę oraz jedną toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W platformie znajdują się przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.

W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na 1. Piętrze. Na parterze brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Drogi ewaluacyjne są oznaczone.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W filii brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

Filia w Gołkowicach
33-388 Gołkowice Górne 65

Na terenie filii Biblioteki zlokalizowany jest parking dla osób z niepełnosprawnością, z którego mogą korzystać osoby odwiedzające filię.

Do budynku filii prowadzi jedno wejście, do którego można dostać się schodami ale również podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek wyposażony jest w platformę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Drogi ewakuacyjne są oznaczone.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

Filia w Przysietnicy
Przysietnica 189, 33-342 Barcice

Na terenie należącym do filii Biblioteki zlokalizowany jest parking dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, do każdego z wejść prowadzą podjazdy dla osób z niepełnosprawnością, jeden biegnący z przed budynku i drugi biegnący z parkingu.

Budynek wyposażony jest w toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdującą się na parterze budynku.

Brak windy lub platformy – co uniemożliwia dostęp do regałów z książkami znajdujących się na antresoli, na antresolę prowadzą schody.

Drogi ewakuacyjne są oznaczone.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W filii biblioteki brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

Filia w Moszczenicy
Moszczenica Wyżna, 33-340 Stary Sącz

Filia zajmuje jedno pomieszczenie zlokalizowane w budynku, którego właścicielem jest OSP w Moszczenicy.

Do pomieszczenia filii prowadzi jedno wejście, do którego można dostać się jedynie schodami, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem znajduje się parking, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, brak jest oznakowania miejsc dla tych osób.

Budynek należy do OSP i nie jest wyposażony w toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Drogi ewakuacyjne są oznaczone.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W filii biblioteki brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

Informacje dodatkowe

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • w siedzibie głównej Biblioteki (ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz) uruchomiono stacjonarną pętlę indukcyjną znajdującą się w Wypożyczalni dla Dorosłych,
 • pracownik filii w Barcicach oraz pracownik w siedzibie głównej Biblioteki ukończyli kurs języka migowego I i II stopnia,
 • pracownicy Biblioteki i filii szkoleni są z zasad obsługi klientów – osób ze szczególnymi potrzebami,
 • istnieje możliwość zgłoszenia do Biblioteki zapotrzebowania na obsługę przez tłumacza polskiego języka migowego PJM – kontakt osobisty, pisząc na adres mailowy informatyka.starysacz@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 18 4460095,
 • w bibliotece działa usługa asystenta/pomocy osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej wypożyczalni oraz skorzystaniu z oferowanych przez bibliotekę zbiorów i usług,
 • w bibliotece i filiach dostępna jest usługa książka na telefon dzięki której osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc w dostarczeniu wybranej przez nią książki
 • Biblioteka zapewnia możliwość komunikowania się w dowolnej formie, o którą poprosi osoba. Wnioski o konkretną formę komunikacji można składać pisząc na adres mailowy: informatyka.starysacz@gmail.com lub dzwoniąc pod numer: 18 4460095

Pobierz Deklarację dostępności:

Deklaracja dostepnosci PiMGBP w Starym Saczu.pdf

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..