Skip to main content

Regulaminy

Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenie Nr 16 / 2020
Dyrektora PiMGBP w Starym Sączu
z dnia 14.09.2020 r.

Regulamin korzystania ze zbiorów PiMGBP w Starym Sączu określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z jej zasobów i usług. Ilekroć jest mowa o Regulaminie oznacza to Regulamin PiMGBP w Starym Sączu. Ilekroć w tekście jest mowa o Bibliotece oznacza to PiMGBP w Starym Sączu.


§ 1

 1. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Biblioteka świadczy usługi w ramach następujących agend oraz Filii bibliotecznych:
  • Wypożyczalnia dla Dorosłych;
  • Oddział dla Dzieci;
  • Filia w Barcicach;
  • Filia w Gołkowicach;
  • Filia w Moszczenicy;
  • Filia w Przysietnicy.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  • Okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (paszport, legitymacja szkolna/studencka)
  • Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Po wypełnieniu formalności czytelnik otrzymuje Kartę Czytelnika, którą winien okazywać każdorazowo na życzenie bibliotekarza. Zagubienie Karty Czytelnika czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Użytkownicy, którzy podczas zapisu podali e-maila z automatu otrzymują informację o terminie zwrotu.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 7. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.
 8. Podczas pierwszej wizyty, w nowym roku kalendarzowym Czytelnik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych w komputerowej bazie danych Biblioteki lub wybranej filii.
 9. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację odwiedzin, wypożyczeń i zwrotów.
 10. Czytelnik Biblioteki ma prawo do:
 11. Wypożyczania na zewnątrz zbiorów;
 12. Korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu;
 13. Korzystania z komputerów;
 14. Korzystania z usługi „Książka na telefon”;
 15. Na pisemny wniosek usunięcia swoich danych z bazy użytkowników, o ile nie posiada on w stosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć w całej sieci Biblioteki max. 10 książek /tradycyjnych i mówionych/ na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Książki wypożyczane są po okazaniu Karty Czytelnika.
 3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

§ 3

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz w korzystaniu z katalogu komputerowego.


§ 4

Zamówienia międzybiblioteczne dla czytelników indywidualnych realizowane za pośrednictwem PiMGBP w Starym Sączu:

 1. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy pełnoletni posiadający kartę biblioteczną.
 2. Zamówienia składa się bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia.
 3. Dla czytelników indywidualnych sprowadzane są do Biblioteki zbiory, których nie ma w bibliotekach na terenie gminy Stary Sącz i miasta Nowy Sącz.
 4. Materiały biblioteczne wypożyczone z bibliotek krajowych są udostępniane wyłącznie na miejscu w Bibliotece.
 5. Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.
 6. Od czytelników zamawiających materiały biblioteczne z bibliotek krajowych Biblioteka pobiera opłatę pokrywającą koszty odesłania zamówionych materiałów.

§ 5

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Opłata za zagubioną lub zniszczoną książkę równa się jej aktualnej cenie rynkowej.
 2. Za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin pobierana jest opłata w kwocie 2,00 zł za każdy miesiąc przetrzymanej książki.
 3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Nieuregulowanie opłaty za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem korzystania z usług Biblioteki i filii.
 5. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej za wysłaną przesyłkę.
 6. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie materiałów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.
 7. Jeśli Czytelnik, pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu materiału bibliotecznego lub uiszczenia opłaty za przetrzymanie, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Egzekwowanie zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz opłaty za ich przetrzymywanie Biblioteka może realizować za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego materiału bibliotecznego Czytelnik zobowiązany jest do zakupu identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki w oparciu o aktualną rynkową wartość materiału bibliotecznego.
 9. Za zgodą Dyrektora Biblioteki dopuszcza się możliwość zakupu innego wydania tego samego tytułu.
 10. Za zagubienie lub uszkodzenie jednej z części zbioru wieloelementowego pobiera się odszkodowanie za cały zbiór. Pozostałe części zbioru stanowią nadal własność Biblioteki.
 11. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 12. Zagubienie Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, opłata za wydanie kolejnej Karty Czytelnika wynosi 5,00 zł.

§ 6

 1. Czytelnik zobowiązany jest:
  • zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać pozostałym Czytelnikom,
  • do poszanowania mienia Biblioteki oraz do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem;
  • do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu Biblioteki osobom naruszającym powszechnie obowiązujące normy zachowania, w szczególności osobom nietrzeźwym, zachowującym się niestosownie, niebezpiecznym, agresywnym, uciążliwym dla pozostałych Czytelników.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 4. Informacje o treści zmian Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Biblioteki oraz umieszczane w poszczególnych filiach. Po upływie 30 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.
 5. Bieżące komunikaty przeznaczone dla Czytelników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki oraz w poszczególnych filiach.
 6. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki, Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.
 7. Czytelnik niestosujący się do niniejszego Regulaminu może zostać czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§ 7

 1. Dane osobowe Czytelników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Bibliotekę na podstawie oświadczenia Czytelnika lub jego przedstawiciela ustawowego w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonego podczas zapisywania się do Biblioteki.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem: biblioteka-starysacz.pl

Regulamin korzystania ze zbiorów.pdf


Regulamin zajęć
organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz w filiach bibliotecznych.

Załącznik do Zarządzenie Nr 10 / 2021
Dyrektora PiMGBP w Starym Sączu
z dnia 05.11.2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć w Bibliotece

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz w filiach bibliotecznych.


§ 2

Organizacja zajęć i czas trwania
 1. Zajęcia organizowane są na terenie miasta Stary Sącz (Biblioteka – siedziba główna) i na terenie miejscowości: Barcice, Gołkowice, Moszczenica, Przysietnica (filie).
 2. Biblioteka ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie prowadzonych zajęć.
 3. Zajęcia o charakterze edukacyjnym odbywają się pod stałym nadzorem Bibliotekarzy.
 4. Liczba miejsc jest ograniczona zgodnie z przepisami związanymi ze stanem epidemii.
 5. W Bibliotece i jej filiach obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z wewnętrzną Procedurą Bezpieczeństwa w Bibliotece i jej filiach obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa.
 6. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u Uczestnika zajęć zostanie on odizolowany w wyznaczonym do tego 2 pomieszczeniu, a rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w ciągu 2 godzin, odebrać go z placówki.
 7. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko na zajęcia zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń stanowiących zał. Nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń bibliotekarzy, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.
 9. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci dokonane przez innych Uczestników.
 10. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów i urządzeń, np. odtwarzaczy muzyki, zabawek, przyborów plastycznych.
 11. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w szczególności w przypadku ustanowienia przez Radę Ministrów określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 3

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych
 1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka pomiędzy miejscem zamieszkania a Biblioteką czy filią do której uczęszcza dziecko.
 2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić stosowne oświadczenie.
 3. W przypadku nałożenia kwarantanny na któregoś z domowników, nie należy przyprowadzać dziecka na zajęcia oraz należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Bibliotekę.

§ 4

Wytyczne sanitarne
 1. Na zajęcia będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów żadnej choroby.
 2. Uczestnik zajęć nie zabiera do placówki niepotrzebnych rzeczy wymienionych w § 2 ust. 10.
 3. Sale w budynkach będą wietrzone co 1 godzinę.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.
 5. Bibliotekarze zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego oraz wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Bibliotece i jej filiach obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa.

§ 5

Postanowienia końcowe
 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie biblioteki: https://biblioteka-starysacz.pl/ oraz w siedzibie biblioteki i w jej filiach.

Regulamin zajęć w Bibliotece.pdf


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenie Nr 16 / 2020
Dyrektora PiMGBP w Starym Sączu
z dnia 14.09.2020 r.

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych dozwolone jest wyłącznie do celów edukacyjnych, dydaktycznych
  oraz naukowych.
 2. Komputery nie mogą być wykorzystywane do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
  celów komercyjnych gier i zabaw.
 3. Stanowiska internetowe czynne są w godzinach pracy Biblioteki.
 4. Bibliotekarz wskazuje stanowisko komputerowe. Każda zmiana stanowiska powinna zostać zgłoszona
  bibliotekarzowi. Czas pracy na komputerach jest ograniczony do 30 minut. Jeśli do stanowiska nie zgłosił się następny użytkownik czas ten może zostać przedłużony po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 5. Przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego czytelnicy mają obowiązek okazania bibliotekarzowi
  Karty Bibliotecznej, a w przypadku gdy nie są czytelnikami, dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 7. Czytelnik, który zamierza korzystać z drukarki zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem pracy.
  Wydruki są płatne.
  • za wydruk jednej strony tekstu czarno-białego: 0,40 zł.
  • za wydruk jednej strony tekstu kolorowego: 1,00 zł.
  • za wydruk grafiki (maksymalnie 50% rozmiaru kartki A4): 1,50 zł.
  • za wydruk grafiki (powyżej 50% rozmiaru kartki A4): 3,00 zł.
 8. Czytelnik jest zobowiązany do właściwego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym. Każdą usterkę
  bądź przerwę w pracy komputera należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
 9. Użytkownikowi nie wolno:
  • instalować oprogramowania i dokonywać zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku
   twardym oraz zmieniać, przesyłać i udostępniać danych, które naruszałoby prawo kopiować
   oprogramowania i używać go do celów komercyjnych
  • samodzielnie usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie
   stanowisk komputerowych
  • niedozwolone są także próby uzyskania dostępu do zasobów, do których użytkownik nie jest uprawniony
  • zabrania się przeglądania stron internetowych zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia lub naruszających dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania sprzeczne z prawem poczynione w czasie
  korzystania ze sprzętu oraz Internetu.
 11. Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie
  przez dyżurującego bibliotekarza.
 13. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze
  oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane,
  nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 14. Osoby korzystające ze stanowisk internetowych winny stosować się do ogólnych zasad Regulaminu Biblioteki, a w szczególności nie zakłócać spokoju czytelnikom korzystającym z tradycyjnych nośników informacji.
 15. Za spowodowanie zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości,
  która umożliwia naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
 16. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna,
  że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 17. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.
 18. Osoby, które nie stosują się do powyższych zasad mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług
  Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.pdf

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..