Skip to main content

Nagroda Szczęsnego Morawskiego

Nagroda Szczęsnego Morawskiego

Dla uczczenia zasług Szczęsnego Morawskiego dla regionu oraz w celu wspierania badań i upowszechniania wiedzy o dziejach Sądecczyzny, w roku 2007 została ustanowiona doroczna Nagroda, która ma charakter honorowy i przyznawana jest za najlepszą wydaną w poprzednim roku książkę, służącą odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny.

Nagrodę otrzymuje autor wyróżnionej pracy. Możliwe jest także przyznanie Nagrody za pracę zbiorową dotyczącą Sądecczyzny. W takim przypadku Nagrodę otrzymuje autor opracowania redakcyjnego nagrodzonej książki, natomiast autorzy składających się na nią rozdziałów otrzymują pamiątkowe dyplomy.

W każdej edycji możliwe jest przyznanie maksymalnie dwóch Nagród w danej kategorii.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także przyznanie Wyróżnień.

Celem Nagrody „Sądecczyzna” jest także promowanie zasług jej patrona Szczęsnego Morawskiego w badaniach i dokumentowaniu dziejów Sądecczyzny i upowszechnianie wiedzy o jego związkach z regionem a szczególnie ze Starym Sączem.

Ustanowioną w roku 2007 Nagrodę przyznają

  • Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
  • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
  • w imieniu inicjatora Nagrody „Almanachu Muszyny” – Bożena Mściwujewska-Kruk (redaktor naczelna 1991-2021).

Decyzje o przyznaniu Nagrody podejmuje kapituła, w skład której wchodzą z urzędu:

  • dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – przewodnicząca kapituły,
  • dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, wiceprzewodniczący kapituły
  • redaktor naczelna Almanachu Muszyny (1991-2021) – Bożena Mściwujewska-Kruk – sekretarz kapituły,
  • oraz – jako członkowie kapituły – dotychczasowi laureaci Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, czyli autorzy nagrodzonych książek (nie dotyczy prac zbiorowych oraz wyróżnień).

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..