Skip to main content

Nagroda Szczęsnego Morawskiego – Regulamin

Regulamin Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego

 1. Nagroda ma charakter honorowy, doroczny i przyznawana jest za najlepszą książkę, wydaną w minionym roku, służącą odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny. Nagrodę otrzymuje autor nagrodzonej pracy. Możliwe jest także przyznanie Nagrody za pracę zbiorową dotyczącą Sądecczyzny. W takim przypadku Nagrodę otrzymuje autor opracowania redakcyjnego nagrodzonej książki, natomiast autorzy składających się nią rozdziałów otrzymują pamiątkowe dyplomy. W każdej edycji Nagrody możliwe jest przyznanie maksymalnie dwóch Nagród w danej kategorii. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także przyznanie Wyróżnień.
 2. Celem Nagrody „Sądecczyzna” jest także promowanie zasług jej patrona Szczęsnego Morawskiego w badaniach i dokumentowaniu dziejów Sądecczyzny i upowszechnianie wiedzy o jego związkach z regionem a szczególnie ze Starym Sączem.
 3. Ustanowioną w roku 2007 Nagrodę przyznają:
  • Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
  • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
  • w imieniu inicjatora Nagrody „Almanachu Muszyny” – Bożena Mściwujewska-Kruk (redaktor naczelna 1991-2021).
 4. Decyzje o przyznaniu Nagrody podejmuje kapituła, w skład której wchodzą z urzędu:
  • dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – przewodnicząca kapituły,
  • dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, wiceprzewodniczący kapituły
  • redaktor naczelna Almanachu Muszyny (1991-2021) – Bożena Mściwujewska-Kruk – sekretarz kapituły,
  • oraz – jako członkowie kapituły – dotychczasowi laureaci Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, czyli autorzy nagrodzonych książek (nie dotyczy prac zbiorowych oraz wyróżnień).
 5. Rytm prac kapituły:
  • a. Prezydium kapituły (osoby wymienione w punkcie 4a, 4b i 4c) sporządza listę książek mieszczących się w tematyce konkursu i upowszechnia ją na stronie https://biblioteka-starysacz.pl/ – do 10 marca.
  • b. Prezydium kapituły wybiera z powyższej listy od trzech do pięciu kandydatów do Nagrody w kategorii książek oraz opracowań zbiorowych – do 15 marca.
  • c. Sekretarz kapituły rozsyła listę wskazanych w punkcie 5b kandydatów do Nagrody do wszystkich członków kapituły, z prośbą o wybranie po dwóch kandydatów w obu kategoriach – do 20 marca.
  • d. Członkowie kapituły przesyłają do sekretarza kapituły swoje decyzje – do 20 maja.
  • e. Prezydium kapituły zlicza ilość głosów oddanych na poszczególne książki w obu kategoriach. Bez względu na ilość członków kapituły, uczestniczących w głosowaniu, Nagrodę otrzymują autor książki i ewentualnie praca zbiorowa, które otrzymały najwięcej głosów; w przypadku równej ilości głosów decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje prezydium kapituły – do 30 maja. Decyzję w sprawie ewentualnego przyznania Wyróżnień podejmuje prezydium kapituły.
 6. Przyznając Nagrodę kapituła bierze w pierwszej kolejności pod uwagę:
  • a. wartości naukowe i poznawcze dzieła kandydującego do Nagrody,
  • b. zakres tematyki poruszonej w publikacji,
  • c. rodzaj tematyki, której poświęcone jest dzieło; chodzi zwłaszcza o podjęcie tematów, które nie były omówione w publikacjach zwartych,
  • d. wykorzystanie niepublikowanych źródeł archiwalnych,
  • e. wykorzystanie niepublikowanego materiału ilustracyjnego,
  • f. staranność edytorską publikacji.
 7. Publikacje kandydujące do Nagrody mogą być zgłoszone przez organy administracji rządowej i samorządowej, związki i stowarzyszenia zawodowe i twórcze, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, wydawnictwa, osoby fizyczne.
 8. Zgłoszenie publikacji kandydujących do Nagrody należy składać w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, ulica Adama Mickiewicza 33 do końca lutego każdego roku. Ponadto należy na adres Biblioteki przesłać przesyłką poleconą (z dopiskiem Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego) jeden egzemplarz proponowanej do Nagrody książki. Wszystkie nadesłane prace zgromadzone zostaną w specjalnym dziale w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
 9. Jeżeli zgłoszone do Nagrody zostały książki, wydane przez instytucje, których reprezentanci są członkami kapituły, nie uczestniczą oni w głosowaniu. W głosowaniu nie uczestniczy także autor lub współautor książki zgłoszonej do Nagrody.
 10. Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w przypadku, kiedy zgłoszone do nagrody publikacje w jej ocenie nie spełnią kryteriów podanych w punkcie 5.
 11. Nagroda wręczana jest w pierwszych dniach lipca w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, w obecności minimum pięciu członków kapituły.
 12. Jeśli istnieje taka możliwość, laudację wygłasza laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody.
 13. Nagrodę stanowi pamiątkowa plakieta w formie grawerowanej kamiennej płyty oprawnej w drewno. Jest ona wykonywana indywidualnie dla każdej kolejnej edycji.
 14. Kapituła wnioskuje do starosty nowosądeckiego o przyznanie każdorazowemu laureatowi Nagrody wyróżnienia Srebrne Jabłko Sądeckie.
 15. Kapituła upowszechnia wiedzę o Nagrodzie w środowiskach naukowych i wydawniczych; będzie także promowała nagrodzone prace i ich autorów.
 16. Nagrodzone prace zdeponowane są w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
 17. Informacje o nagrodzonych pracach i ich autorach zamieszczane są na stronie https://biblioteka-starysacz.pl/
 18. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od XVI edycji Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego.

Stary Sącz, 5 stycznia 2023 r.


Regulamin Nagrody Szczesnego Morawskiego 2023.pdf

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..