Skip to main content

Polityka bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelnika Biblioteki:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • realizacji przez Administratora zadań z zakresu udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników ( czytelników) na podstawie ustawy o bibliotekach w celu wykonywania zadań publicznych, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia zwanego dalej RODO,
  • zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • kontaktowania się z Państwem celem przekazania informacji o wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • przetwarzania Państwa wizerunku w związku z monitoringiem wizyjnym znajdującym się na terenie Biblioteki a stosowanym w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.f RODO,
  • przetwarzania wizerunku na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w związku z dokumentowaniem Państwa udziału
  • w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę (zdjęcia, nagrania audiowizualne) w celach promocyjnych i w celu zamieszczania na stronach internetowych Biblioteki, tablicach ogłoszeń, portalu facebook i innych miejscach promocyjnych oraz udostępnienia danych współadministratorom) w oparciu o art. 6  ust. 1 lit. a RODO.
  • archiwizowania, statystyki i w innych celach określonych prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • w celach związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 na podstawie obowiązujących przepisów prawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( np. mierzenie temperatury ciała ) oraz art.9 lit. a, h oraz i.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa,
 5. m.in. podmiotom i organom publicznym np. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i terytorialnie podporządkowanym mu Powiatowym Inspektorom Sanitarnym.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • pkt 3 lit. a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa,
  •  a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
  • pkt 3 lit. b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa
  • a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
  • pkt 3 lit. c) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody;
  • pkt 3 lit. d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa oraz politykami ochrony danych obowiązującymi u Administratora;
  • pkt 3 lit. e) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody;
  • pkt 3 lit. f) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa,
  • a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora.
  • pkt 3 lit. g) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa, nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia ich zebrania.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej radca @ kancelariaepd.pl. Dotyczy to przypadków jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody ( pkt. 3 lit. c i e ).
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć/warsztatów/imprez/ i innych wydarzeń organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu i jej filie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • realizacji przez Administratora zadań statutowych polegających na organizowaniu zajęć, warsztatów, imprez i innych wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej kultury, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO a także zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e RODO w celu realizowania zadań publicznych,
  • kontaktowania się z Państwem celem przekazania informacji o zajęciach, warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • przetwarzania Państwa wizerunku w związku z dokumentowaniem udziału w zajęciach, warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administatora (w formie zdjęć, nagrań audiowizualnych) w celach promocyjnych i w celu zamieszczania na stronach internetowych Biblioteki, tablicach, facebooku i innych miejscach promocyjnych oraz udostępnienia danych współadministratorom ( np. szkołom, przedszkolom, gminie, powiatowi ), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6  ust. 1 lit. a RODO.
  • archiwizowania, statystyki i w innych celach określonych przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO
  • w celach związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 na podstawie obowiązujących przepisów prawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( np. mierzenie temperatury ciała ) oraz art.9 lit. a, h oraz i.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa, m.in. podmioty i organy publiczne np. Główny Inspektor Sanitarny i terytorialnie podporządkowani mu Powiatowi Inspektorzy Sanitarni.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • pkt 3 lit. a), lit. b) i lit. c)  będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu wycofania udzielonej zgody;
  • pkt 3 lit. d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
  • pkt 3 lit. e) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa, nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia ich zebrania.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej radca @ kancelariaepd.pl. Dotyczy to przypadków jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody ( pkt. 3 lit. a,b,c,e ).
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:  radca @ kancelariaepd.pl.
 3. Państwa dane osobowe z monitoringu wizyjnego (wizerunek) będą przetwarzane w celu: zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w uzasadnionym interesie Administratora.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania oraz  podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres nie dłużej niż 50 dni od dnia zarejestrowania nagrania, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub dłużej jeżeli wynikać to będzie z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów, zleceniobiorców, artystów, autorów i twórców oraz innych osób współpracujących z Biblioteką na podstawie stosunku umownego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania czynności zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  • zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 3 będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tych celów, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Regulamin fanpagea: facebook.com/bibliotekabazielicha

https://www.facebook.com/bibliotekabazielicha jest oficjalną stroną Biblioteki na Facebooku.

Za prowadzenie strony Biblioteki odpowiedzialny jest Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki

Administratorem jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. W. Bazielicha w Starym Sączu

Użytkownik to osoba, która weszła w interakcję z naszym Fanpage poprzez wejście na stronę fanpage’a, polubienie, komentarz lub udostępnienie

Fanpage jest miejscem dyskusji, wyrażania opinii i dzielenia się informacjami. Fanpage działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa.
Użytkownik, który wszedł w interakcję z Fanpage oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go bez zmian i zastrzeżeń. Publikowanie treści na fanpage jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

W trosce o jakość publikowanych treści oraz poziom dyskusji zobowiązujemy Użytkowników do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie Fanpage
Nasz regulamin został opracowany tak aby użytkownicy mogli wypowiedzieć swoją opinię na temat funkcjonowania Biblioteki zachowując przy tym zasady kultury i nie łamiąc prawa, dlatego będziemy przyglądać się każdej wypowiedzi i usuwać te, które w naszej ocenie mogą być obraźliwe, naruszać regulamin naszego Fanpage’a lub regulamin Facebooka oraz przepisy prawa.

Fanpage nie jest oficjalnym kanałem do składania skarg, reklamacji czy wniosków. Treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane do odpowiednich komórek Biblioteki bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi

Niedopuszczalne jest i rozumiane, jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:

 1. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji uderzających w wizerunek i dobre imię Biblioteki,
 2. publikowanie wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje, nakłaniające do przemocy i nienawiści, naruszające prawa osób trzecich oraz jakichkolwiek inne treści i obrazów sprzecznych z prawem,
 3. publikowanie treści lub linków niezgodnych z obowiązującymi przepisami, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną lub groźby,
 4. publikowanie treści, grafik i linków mających na celu ośmieszanie lub obrażenie innych użytkowników (trollowanie), propagowanie mowy nienawiści (hejtowanie) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowanie). Komentarze tego typu będą usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji,
 5. zamieszczanie materiałów reklamowych,
 6. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt. od 1 do 5,
 7. używania fikcyjnych danych, w szczególności imienia i nazwiska.

Wymagane jest korzystanie z kont zawierających imię i nazwisko, utworzonych zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook. Konta naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być ignorowane lub blokowane

Każdy publikujący treści na fanpage powinien mieć na uwadze, że jest to forum publiczne i wszystkie treści są dostępne także dla innych użytkowników.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zaleca się nie zamieszczania własnych danych osobowych oraz zakazuje się zamieszczania danych osobowych osób trzecich (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub innych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby w sposób bezpośredni lub pośredni).

Każdy z użytkowników fanpage zobowiązany jest do okazywania szacunku innym użytkownikom. Zakazane jest publikowanie nieprawdziwych informacji oraz treści, które obrażają innych Użytkowników

Użytkownik fanpage ma prawo do wyrażania swojej opinii. Jest ona traktowana, jako jego prywatne i subiektywne zdanie w danym temacie. Użytkownik może przedstawić swoje krytyczne zdanie w temacie dotyczącym wpisu, oczywiście je uzasadniając.

Treści powtarzające się pod wieloma wątkami, a nie wnoszące nic nowego do dyskusji, będą ignorowane lub usuwane.

Treści naruszające dobra osobiste osób fizycznych, instytucji publicznych czy innych podmiotów prawnych będą usuwane.

W przypadku nagminnego łamania niniejszego Regulaminu administrator zastrzega sobie prawo zablokowania tego użytkownika.
Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będzie miał zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami, jednocześnie z możliwością zawiadomienia odpowiednich organów.
Użytkownik może zostać zablokowany bezterminowo w przypadku podejrzenia używania fikcyjnych danych
Użytkownik, który zauważy treść łamiącą niniejszy Regulamin, powinien zgłosić ten fakt Administratorowi Fanpage poprzez wiadomość prywatną. Jeśli treść łamie także zasady portalu Facebook, poprzez dostępne środki portalu.

Za skutki działań Użytkownika polegające na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na Fanpage odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia z korzystania z Fanpage z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Odpowiedzialność za działania lub zaniechania Administratora wobec Użytkownika jest wyłączona, chyba że taką odpowiedzialność przewidują przepisy prawa.
We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zasady obowiązujące na Facebooku – https://www.facebook.com/policies_center


Załączniki:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..