Skip to main content

Polityka bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelnika Biblioteki:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • realizacji przez Administratora zadań z zakresu udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników ( czytelników) na podstawie ustawy o bibliotekach w celu wykonywania zadań publicznych, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia zwanego dalej RODO,
  • zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • kontaktowania się z Państwem celem przekazania informacji o wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • przetwarzania Państwa wizerunku w związku z monitoringiem wizyjnym znajdującym się na terenie Biblioteki a stosowanym w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.f RODO,
  • przetwarzania wizerunku na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w związku z dokumentowaniem Państwa udziału
  • w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę (zdjęcia, nagrania audiowizualne) w celach promocyjnych i w celu zamieszczania na stronach internetowych Biblioteki, tablicach ogłoszeń, portalu facebook i innych miejscach promocyjnych oraz udostępnienia danych współadministratorom) w oparciu o art. 6  ust. 1 lit. a RODO.
  • archiwizowania, statystyki i w innych celach określonych prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • w celach związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 na podstawie obowiązujących przepisów prawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( np. mierzenie temperatury ciała ) oraz art.9 lit. a, h oraz i.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa,
 5. m.in. podmiotom i organom publicznym np. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i terytorialnie podporządkowanym mu Powiatowym Inspektorom Sanitarnym.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • pkt 3 lit. a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa,
  •  a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
  • pkt 3 lit. b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa
  • a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
  • pkt 3 lit. c) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody;
  • pkt 3 lit. d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa oraz politykami ochrony danych obowiązującymi u Administratora;
  • pkt 3 lit. e) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody;
  • pkt 3 lit. f) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa,
  • a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora.
  • pkt 3 lit. g) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa, nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia ich zebrania.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej radca @ kancelariaepd.pl. Dotyczy to przypadków jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody ( pkt. 3 lit. c i e ).
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć/warsztatów/imprez/ i innych wydarzeń organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu i jej filie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • realizacji przez Administratora zadań statutowych polegających na organizowaniu zajęć, warsztatów, imprez i innych wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej kultury, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO a także zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e RODO w celu realizowania zadań publicznych,
  • kontaktowania się z Państwem celem przekazania informacji o zajęciach, warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • przetwarzania Państwa wizerunku w związku z dokumentowaniem udziału w zajęciach, warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administatora (w formie zdjęć, nagrań audiowizualnych) w celach promocyjnych i w celu zamieszczania na stronach internetowych Biblioteki, tablicach, facebooku i innych miejscach promocyjnych oraz udostępnienia danych współadministratorom ( np. szkołom, przedszkolom, gminie, powiatowi ), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6  ust. 1 lit. a RODO.
  • archiwizowania, statystyki i w innych celach określonych przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO
  • w celach związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 na podstawie obowiązujących przepisów prawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( np. mierzenie temperatury ciała ) oraz art.9 lit. a, h oraz i.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa, m.in. podmioty i organy publiczne np. Główny Inspektor Sanitarny i terytorialnie podporządkowani mu Powiatowi Inspektorzy Sanitarni.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • pkt 3 lit. a), lit. b) i lit. c)  będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu wycofania udzielonej zgody;
  • pkt 3 lit. d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
  • pkt 3 lit. e) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa, nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia ich zebrania.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej radca @ kancelariaepd.pl. Dotyczy to przypadków jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody ( pkt. 3 lit. a,b,c,e ).
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:  radca @ kancelariaepd.pl.
 3. Państwa dane osobowe z monitoringu wizyjnego (wizerunek) będą przetwarzane w celu: zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w uzasadnionym interesie Administratora.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania oraz  podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres nie dłużej niż 50 dni od dnia zarejestrowania nagrania, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub dłużej jeżeli wynikać to będzie z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów, zleceniobiorców, artystów, autorów i twórców oraz innych osób współpracujących z Biblioteką na podstawie stosunku umownego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania czynności zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  • zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 3 będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tych celów, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co jeszcze oferuje biblioteka, jak z niej korzystać...