Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1
Postawienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony www.wbp.poznan.pl, zwanej dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Biblioteka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu.

§2
Definicje

 1. Administrator – Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: https://biblioteka-starysacz.pl/ oraz jej podstrony.
 6. Użytkownik – jest to osoba korzystająca z Serwisu.

§3
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczną w Starym Sączu , ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość email na adres : radca @ kancelariaepd.pl

§4
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu, monitorowania nadużyć oraz w celach statystycznych, na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że użytkownicy w czasie przeglądania treści informacyjnych naszego serwisu, są identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi) serwera WWW, znamy również:
  • Adres IP klienta wysyłającego żądanie.
  • Czas otrzymania żądania od klienta.
  • Informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
  • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
  • Rozmiar danych odesłanych klientowi;
  • Informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Ponadto Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania newslettera na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika
 3. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ich ochrony. Dane osobowe Użytkowników będą chronione co najmniej na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w RODO.

§5
Zasady zbierania danych osobowych i informacji

Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
 • której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
 • i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§6
Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, hostingową.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, za wyjątkiem okoliczności opisanych w dalszej część Polityki i dotyczących korzystania z usług Google.

§7
Prawa Użytkownika

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do przenoszenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody,
  • w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8
Profilowanie i pliki cookies

 1. Serwis korzysta z narzędzia jakim są pliki cookies.
 2. Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to:
  • adres IP użytkownika,
  • informacje o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę,
  • informacje o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania stron.
 4. Stosowane pliki cookies, mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiał on za każdym razem ich podawać. Ponadto służą dostosowaniu zawartości wyświetlanej w Serwisie, w tym prezentowanych reklam, dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 5. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 6. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to:
  • dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Serwisu,
  • obsługa logowania,
  • zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk,
  • zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które pozwalają na szybsze ich naprawienie.
 7. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
 8. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.
 9. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
 10. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§9
Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analitycznej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Google Analitycs. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a wiec prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania.
 3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane.
 4. Przy przesyłaniu poza Europę danych osobowych pozyskanych w związku z reklamami online i pomiarami Google korzysta ze standardowych klauzul umownych (SKU).
  Szczegółowe zasady bezpieczeństwa danych dostępne są pod linkiem:
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?l=pl&ref_topic=2919631#zippy=%2Cmi%C4%99dzynarodowe-przekazywanie-danych
 5. Serwis korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonimizeIp()” i dlatego adresy IP są przetwarzane dalej tylko w postaci skróconej. Ma to na celu uniemożliwienie bezpośredniego przypisania ich do danej osoby. Wskutek aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google, jeżeli Użytkownik przebywa w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany.
 6. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 7. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 8. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę www.wbp.poznan.pl w zakładce Polityka Prywatności.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..