Skip to main content

Nagroda Szczęsnego Morawskiego – Laureaci

Nagroda Szczęsnego Morawskiego – Laureaci

XI EDYCJA NAGRODY

6 lipca 2018 roku, jak co roku w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wręczono doroczną Honorową Nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Kapituła postanowiła Nagrodę za rok 2017 przyznać książce Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Opracowanie ze wstępem naukowym. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową: koordynator projektu – Beata Wierzbicka, redakcja naukowa – dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki, autorzy wstępu, nagłówków, przypisów rzeczowych, indeksów osobowych i geograficznych oraz bibliografii – Beata Wierzbicka i dr Piotr Wierzbicki. Realizator projektu i wydawca – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum na Zamku w Starej Lubowli oraz Muzeum Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi. Rok wydania 2017. Praca wyróżnia się nowatorską i wartą kontynuowania formą prezentacji archiwalnych sandecjanów. Poprzez publikację tekstów w językach polskim, słowackim i angielskim znacznie poszerzono grono jej odbiorców.

W uroczystości wzięli udział liczni goście, w tym Leszek Zegzda – członek zarządu Województwa Małopolskiego, Marek Pławiak – starosta Nowosądecki, Wiesław Piech – wiceprezydent Nowego Sącza, Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Starego Sącza, Kazimierz Gizicki – wiceburmistrz Starego Sącza, Małgorzata Półchłopek – przewodnicząca Rady Krynicy-Zdroju, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody. W obecności dostojnych gości Nagrodę wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Zgodnie z tradycją laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody dr Sławomir Wróblewski. Starosta powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak odznaczył laureatów odznakami złote i srebrne „Jabłko Sądeckie”. Na zakończenie refleksje na temat „Dzieło Sądecczyzna Szczęsnego Morawskiego pod względem edytorskim – w 155. rocznicę pierwodruku” przedstawiła Katarzyna Zwiercan-Borucka, kustosz w Bibliotece Jagiellońskiej. Otwarto także wystawę o Szczęsnym Morawskim i laureatach Nagrody jego imienia, przygotowaną przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Po części oficjalnej długo trwały rozmowy przy okolicznościowym torcie i lampce wina.

X EDYCJA NAGRODY

30 czerwca 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w gościnnych progach Miasteczka Galicyjskiego wręczone zostały Honorowe Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Nagrody otrzymali:

Dr Sławomir Wróblewski za książkę Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu

Dzieło Sławomira Wróblewskiego, jest pracą doktorską, którą Autor obronił na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Powstało w wyniku wieloletnich badań, w oparciu o szeroką bazę źródłową i jest pracą naukową poświęconą szczegółowemu omówieniu rodów rycerskich zamieszkujących Sądecczyznę od XIII do XV w. – ich genealogii, stanowi posiadania i zmianom własności majątków ziemskich, działalności w sferze publicznej i fundatorskiej. Po charakterystyce ziemi sądeckiej w wiekach średnich i jej najdawniejszego rycerstwa, Autor przedstawia poszczególne rody rycerskie: Czarni Jelenie, Druzynici, Gryfici, Janinowie, Jastrzębce, Korczakowie, Niesobie, Odrowążowie, Ogniwowie Lubowlici, Ostoje, Ośmiorgowie Gierałtowie, Półkozice, Starekonie, Strzemieńczycy, Sulimczycy, Szarzowie, Szreniawici, Świnkowie, Toporowie, Turzynici i Ławkowie. Jest cennym uzupełnieniem do dziejów Sądecczyzny w średniowieczu i znacznie poszerza dotychczasową wiedzę o tym okresie. Dla badaczy genealogii wartość stanowią także załączone w aneksie tablice genealogiczne wybranych rodów rycerskich.

Bogdan Potoniec za książkę Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie

Praca Bogdana Potońca jest pierwszym, kompleksowym opracowaniem dotyczącym nie badanego szerzej do tej pory zagadnienia jakim był udział rodowitych mieszkańców Sądecczyzny – ochotników w powstaniu styczniowym, a także zaangażowanie w pomoc powstaniu styczniowemu, toczącemu się „za kordonem”, na ziemiach zaboru rosyjskiego. W Nowym Sączu i na Sądecczyźnie osiadło po upadku powstania także sporo uczestników powstania, uciekając przed represjami rosyjskimi. Wielu z nich wniosło cenny wkład w rozwój miasta i regionu, piastując ważne stanowiska – np. byłymi powstańcami byli pierwszy naczelnik stacji w Nowym Sączu, Leon Pyszyński i naczelnik parowozowni – Ignacy Drewnowski. Zaangażowany w sprawy powstania styczniowego i działalność punktu werbunkowego oraz organizację materialnej pomocy dla powstania był Patron naszej Nagrody – Szczęsny Morawski, którego biogram znalazł się również w książce. W wyniku starannej kwerendy archiwalnej, Autor przywrócił pamięci bohaterów tamtych wydarzeń, odkrywając wiele nieznanych do tej pory nazwisk, a także zewidencjonował zachowane mogiły byłych powstańców na cmentarzach na terenie powiatu. Cennym uzupełnieniem, przybliżającym nam wydarzenia i atmosferę tamtych czasów jest pamiętnik Antoniego Borkowskiego, odnaleziony przez Autora w zbiorach biblioteki cyfrowej i przytoczony w oryginalnym brzmieniu w drugiej części książki. Książka stanowi ważne uzupełnienie w historiografii Sądecczyzny XIX wieku, jest także doskonałym źródłem informacji z zakresu biografistyki. Praca przysłuży się popularyzacji tej części historii wśród młodych pokoleń i może służyć także za przewodnik po miejscach na terenie powiatu nowosądeckiego, które świadczą o ludziach i wydarzeniach z tamtego czasu.

Ponadto Anna Florek oraz Justyna Stasiek-Harabin otrzymały specjalne wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny za album-katalog Edmund Cieczkiewicz. Melancholia. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podjęto, biorąc pod uwagę na wysoką wartość artystyczną opracowania. Katalog został przygotowany przez autorki z niezwykłą pieczołowitością i zaangażowaniem emocjonalnym, dzięki czemu powstało dzieło o dużych walorach poznawczych, ukazujące postać i obrazy interesującego, a mało znanego artysty, związanego z Sądecczyzną.

Nagrody wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Zgodnie z tradycją laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody Janusz Hetmańczyk.

Uczestniczący w uroczystości starosta powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak odznaczył laureatów odznakami złote i srebrne „Jabłko Sądeckie”. Refleksje na temat „Wierchy – skarbnica wiedzy o górach, zbudowana przez miłośników Tatr – profesjonalistów i amatorów pióra”, wygłosił Wiesław A. Wójcik, redaktor naczelny rocznika „Wierchy”.

IX EDYCJA NAGRODY

1 lipca 2016 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu wręczona została doroczna Honorowa Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego w IX edycji Nagrody. Kapituła obradowała w składzie: Leszek Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – oddział Nowy Sącz, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, profesor dr hab. Julian Dybiec, członek zespołu redakcyjnego „Almanachu Łąckiego” oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Januszowi Hetmańczykowi za książkę „Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka”. Wydawca: Stowarzyszenie „Brynica” w Dobieszowicach.

Jest to pierwsza monografia regionalna o kolonistach napisana na podstawie skrupulatnie wykorzystanych materiałów archiwalnych polskich, austriackich, lwowskich i niemieckich. Jest to książka z pogranicza historii i genealogii. Ukazuje nie tylko przeszłość osadników, ale i współczesność, rozproszenie i działalność np. w USA. Jest bardzo starannie typograficznie wykonana.

Ponadto, kontynuując rozszerzoną w roku ubiegłym formułę Nagrody o kategorię prac zbiorowych, przyznano dwie równorzędne Nagrody w tej kategorii dla:

  1. „Niepokalanki w Nowym Sączu: katalog wystawy październik – grudzień 2015”, teksty Matka Wawrzyna Chwedoruk et al.; oprac. not katalogowych Anna Florek; oprac. red. Leszek Migrała; fot. Piotr Droździk et al. Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Nagrodzeni: Leszek Migrała – jako redaktor książki oraz autorzy artykułów: m. Wawrzyna Chwedoruk SCIC, Marek Wcześny, Leszek Migrała, Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran, Maria Marcinowska, Beata Wierzbicka, Anna Florek.Kapituła doceniła walory edukacyjne tego wydawnictwa, będącego katalogiem z wystawy zorganizowanej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w 2015 roku. Publikacja przybliża historię Zgromadzenia, postać założycielki bł. Marceliny Darowskiej, początki nowosądeckiego klasztoru i działalność sióstr na przestrzeni lat, a w części katalogowej prezentuje najciekawsze dzieła kultury materialnej, głównie z zakresu malarstwa i rzeźby.
  2. „Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej”. Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Olszewskiego; Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Nowym Sączu. Nagrodzeni: Grzegorz Olszewski – jako redaktor książki oraz autorzy artykułów: Leszek Migrała, Jerzy Giza, Łukasz Poremba, Leszek Zakrzewski, Paweł Terebka, Bogdan Potoniec.Praca ma charakter kompendium wiedzy o wydarzeniach czasu pierwszej wojny światowej w Nowym Sączu i granicach obecnego powiatu nowosądeckiego. W części jest syntezą informacji rozproszonych w wielu źródłach, pozostałe dane publikowane są niejednokrotnie po raz pierwszy. Autorom udało się dotrzeć do wielu nieznanych dokumentów i miejsc w poszukiwaniu śladów sprzed stu lat, m.in. zapisów z kronik parafialnych i szkolnych.
    Kapitula zdecydowała się rozszerzyć formułę Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego o nagradzanie także prac zbiorowych, dostrzegając w tym szansę na zachęcanie kolejnych autorów do opracowywania i wydawania w formie książkowej pokłosia konferencji naukowych, podejmujących tematykę naszego regionu. Przyczyni się to do wzbogacenia wiedzy o Sądecczyźnie.

VIII EDYCJA NAGRODY

W dniu 3 lipca 2015 roku Kapituła Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego w skład której wchodzą: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu, „Almanach Muszyny” – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Komitet Redakcyjny „Rocznika Sądeckiego” ogłosiła w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego, że w VIII edycji konkursu przyznała dwie Honorowe Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego za książki wydane w roku 2014.

  1. Grzegorz Olszewski za pracę „Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej”. Wydawca: Powiat Nowosądecki i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Skład i druk: Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski. Grzegorz Olszewski otrzymał pamiątkową statuetkę będącą symbolem Nagrody Szczęsnego Morawskiego.
  2. Praca zbiorowa pod red. Dawida Golika, „Masz synów w lasach, Polsko…: podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956”. Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym, Sączu, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Dla Miasta w Nowym Sączu. Skład i druk: Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski. Pamiątkową statuetkę otrzymał autor opracowania redakcyjnego Dawid Golik, zaś autorzy artykułów składających się na książkę pamiątkowe dyplomy.
    Nagrodę wręczyli członkowie Kapituły Nagrody: Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, przewodniczący kapituły, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, sekretarz kapituły oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

VII EDYCJA NAGRODY

W dniu 4 lipca 2014 roku w Miasteczku Galicyjskim dr Anna Janota-Strama odebrała Honorową Nagrodę „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego za wydaną w roku ubiegłym książkę „Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej: dzieje rodu”. Praca ukazała się w warszawskim wydawnictwie DiG w roku 2013. Nagrodę wręczyli członkowie Kapituły Konkursu: Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, Zofia Pulit, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, oraz Stanisław Pażucha, członek redakcji „Almanachu Sądeckiego”, natomiast Honorową Odznakę „Srebrne Jabłko Sądeckie” wręczył laureatce starosta nowosądecki Jan Golonka. Laudację wygłosił Grzegorz Olszewski ubiegłoroczny laureat Nagrody.

„Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu”; są pozycją wydaną na bazie powstałego wcześniej doktoratu, stąd opartą na solidnej bazie źródłowej, słabo w zasadzie wcześniej rozpoznanej. Monografia rodziny Stadnickich jest pozycją ważną dla dziejów Sądecczyzny. Związane jest to z ukazaniem istotnej roli, jaką Stadniccy odgrywali w tym regionie na przestrzeni prawie 150 lat. Reprezentując patriotyzm, zaangażowanie w życie polityczne i społeczne, dbając o rozwój oświaty, kultury, oszczędnie gospodarując, stanowili ważny składnik sądeckiej społeczności i wzór dla innych rodzin. Warto podkreślić, że praca obok ukazania dziejów rodziny, stanowi także ciekawy przyczynek do historii Nawojowej. Autorka przedstawia także zarys historii całego rodu Stadnickich, opisując pierwszych legendarnych przodków, a następnie dzieje poszczególnych linii z uwypukleniem co ciekawszych, czy znaczących postaci. Odrębnej analizie poddana została również historia herbu Szreniawa, która przyniosła nieoczekiwane i istotne wnioski, co do przynależności herbowej Stadnickich. Powrót potomków Stadnickich do Nawojowej, związany z odzyskaniem pałacu i dążeniami do jego wyremontowania, stanowić powinien tym większą zachętę do zapoznania się z dziejami tej zasłużonej dla Sądecczyzny rodziny.

VI EDYCJA NAGRODY

W dniu 5 lipca 2013 roku w Miasteczku Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w trakcie obrad IV Forum Prasy Sądeckiej wręczona roku została szósta już doroczna Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego.
Kapituła Nagrody nagrodziła książkę „Więzniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego: księga pamięci”, autorstwa Grzegorza Olszewskiego, za wybitne walory poznawcze, podjęcie pionierskiego wysiłku ustalenia listy mieszkańców Sądecczyzny, albo osób związanych z naszym regionem, które były osadzone w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Kapituła podkreśliła solidność warsztatową pracy. Książka stanowi cenną pozycję także dla poszukiwań genealogicznych i jest owocem kilkuletniej pracy Autora i przeprowadzonej kwerendy w Państwowym Muzeum byłego Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. O decyzji Kapituły poinformował Leszek Zakrzewski. Nagrodę wręczyli: Bożena Mściwujewska-Kruk i Robert Ślusarek, zaś laudację wygłosił Artur Franczak. Laureat Nagrody otrzymał zgodnie z tradycją wyróżnienie „Srebrne Jabłko Sądeckie” przyznane przez Starostę Nowosądeckiego.

V EDYCJA NAGRODY

W dniu 6 lipca 2012 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, podczas obrad III Forum Prasy Sądeckiej, wręczona została jubileuszowa V Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny, wydaną w roku 2011.

W roku 2012 decyzją kapituły laureatem nagrody został ks. Jan Kudelka za pracę „Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945”. Laudację wygłosił ks. dr Jan Piotrowski, kapelan J.Św., prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Praca zawiera zarys dziejów Kościoła na Ziemi Sądeckiej od 1772 roku do roku 1939. Omawia główne wątki okupacji hitlerowskiej na Sądecczyźnie, funkcjonowanie w tym okresie Kościoła katolickiego oraz represje okupanta wobec Kościoła i duchowieństwa. Autor przedstawia własny punkt widzenia na zbrodnie biegonickie (1939-1941) oraz przybliża sylwetki męczenników, świeckich i duchownych, z Sądecczyzny z okresu okupacji hitlerowskiej. Wielką wartością pracy jest oparcie się autora na wielu nieznanych osobistych relacjach świadków zdarzeń.

IV EDYCJA NAGRODY

W dniu 1 lipca 2011 roku w trakcie II Forum Prasy Sądeckiej wręczona została doroczna Nagroda Szczęsnego Morawskiego za dotycząca Sądecczyzny książkę wydaną w roku 2010.

W czwartej edycji konkursu decyzją Kapitały nagrodę otrzymał dr Józef Skrabski, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za pracę: Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna, Kraków 2010, str. 478. Nagrodzona książka to monografia historyczno-artystyczna, która z perspektywy czasu przedstawia przeobrażenia dokonujące się w Grybowie w obrębie miejskich świątyń: kościoła parafialnego, kościoła św. Bernardyna (drewnianego z XV w.) i dwóch innych średniowiecznych świątyń drewnianych, nieistniejących już w XIX w., ale udokumentowanych przez źródła archiwalne.

Nagrodę w postaci pamiątkowego grawertonu wykonanego przez artystę Józefa Steca wręczyli członkowie kapituły: Robert Ślusarek, Bożena Mściwujewska-Kruk, Leszek Migrała oraz starosta nowosądecki Jan Golonka, który ponadto odznaczył laureata „Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”.

III EDYCJA NAGRODY

2 lipca 2010 r., tradycyjnie w sali Ratusza w Miasteczku Galicyjskim, nagroda im. Szczęsnego Morawskiego została wręczona po raz trzeci. Kapituła wyróżniła tym razem wydaną w roku 2009 książkę pt. Nowosądecka Lista Katyńska. Autor tej publikacji, Jerzy Giza, działacz niepodległościowy i historyk, wnuk gen. Józefa Gizy, założyciel oraz dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krakowie pracował nad drugim wydaniem swej pracy kilkanaście lat. Umieścił w niej 224 biogramy katyńczyków z sądeckimi korzeniami.

Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się podczas Forum Prasy Sądeckiej w Miasteczku Galicyjskim. Laudację na cześć laureata wygłosił prezes PTH Leszek Zakrzewski.

Pamiątkowy grawerton wręczyli laureatowi redaktor naczelna „Almanachu Muszyny” Bożena Mściwujewska-Kruk i dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek. W imieniu starosty nowosądeckiego Jana Golonki dyrektor Ślusarek wręczył laureatowi „Srebrne Jabłko Sądeckie” w uznaniu zasług dla kultury Sądecczyzny. Dziękując za nagrodę, Jerzy Giza przedstawił wykład o patriotyzmie.

II EDYCJA NAGRODY

Laureatem II edycji nagrody został Jerzy Leśniak. Otrzymał ją za książkę pt. Szkoła Chrobrego 1908–2008, uznaną za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny, opublikowaną w 2008 roku. Nagrodę wręczyli przedstawiciele organizatorów konkursu, czyli Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, redakcji „Almanachu Muszyny” oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Uroczystość odbyła się 3 lipca 2009 r. w Ratuszu w Miasteczku Galicyjskim.

W wygłoszonych w imieniu organizatorów konkursu laudacjach Leszek Zakrzewski, prezes PTH w Nowym Sączu, i Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, podkreślili wielki wkład pracy autora w zgromadzenie cennego dla przyszłych badaczy dziejów edukacji na Sądecczyźnie materiału faktograficznego, stawiając nagrodzoną książkę jako przykład wzorcowego opracowania dziejów szkoły.

W imieniu starosty sądeckiego Jana Golonki dodatkową nagrodę „Srebrne Jabłko Sądeckie” wręczył laureatowi Józef Zygmunt, członek zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

I EDYCJA NAGRODY

Pierwszymi laureatami Nagrody, uhonorowanymi także nagrodą starosty sądeckiego „Srebrne Jabłko Sądeckie”, zostali Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie z Krosna. Są oni autorami wydanej w roku 2007 przez Muzeum Narodowe w Krakowie dwutomowej pracy, której pełny tytuł brzmi: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.

Wartość tego dzieła można śmiało porównać do takich pomnikowych dzieł, jak Sądecczyzna Szczęsnego Morawskiego i prace ks. Jana Sygańskiego. Niezwykła staranność w przygotowaniu komentarzy, opracowanie rękopisu z wielką pieczołowitością, a także bardzo bogaty materiał ilustracyjny stanowią o znaczeniu tej publikacji dla badaczy historii sztuki na Sądecczyźnie.

Przedstawiciele kapituły dokonali uroczystego wręczenia wyróżnienia 4 lipca 2008 r. w Miasteczku Galicyjskim, w obecności wicestarosty nowosądeckiego Mieczysława Kiełbasy i posła na Sejm RP Bronisława Dutki. Po otrzymaniu nagrody i dyplomów obaj autorzy przedstawili zarys działań podjętych w ramach opracowywania tego dzieła, poświęcając także czas na nakreślenie

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..