Skip to main content

Konkurs Fotograficzny Stary Sącz – kreatywnie „Strażak w przestrzeni publicznej”

Konkurs Fotograficzny
„Stary Sącz – kreatywnie edycja VII – Strażak w przestrzeni publicznej”

organizowany przez

 • Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną
  im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
 • Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz

Partnerzy Konkursu

 • Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu

Honorowy Patronat

 • Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

§ 1
Przepisy ogólne, cel konkursu oraz jego tematyka

 1. Niniejszy regulamin konkursu fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie edycja VII pt. Strażak w przestrzeni publicznej” (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie fotograficznym.
 2. Organizatorami Konkursu są Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz (dalej: „Organizatorzy”).
 3. Partnerami konkursu jest Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
  oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu.
 4. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Starego Sącza – Jacek Lelek
 5. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatorów oraz na stronach internetowych Organizatorów biblioteka-starysacz.pl, aktywnystarysacz.pl
 6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Prace konkursowe podlegać będą opublikowaniu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki.
 9. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest przedstawienie specyfiki pracy strażaka. Zawód ten niejednokrotnie jest wykonywany z pasji i z ogromnym poświęceniem.
 10. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn. Dz.U.2022.2647).
 11. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U.2023.227).

§ 2
Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 15 rok życia.
 2. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego (znajdującą się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu). Udzielenie zgody jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich postanowień regulaminu konkursu.
 3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatorów, dzieci Organizatorów, dzieci osób odbywających praktyki bądź staż u Organizatorów, dzieci osób wyznaczonych przez Organizatorów do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, dzieci pracowników podmiotów współpracujących z Organizatorami przy przygotowaniu i przebiegu Konkursu, dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przebieg konkursu, a także dzieci członków najbliższej rodziny osób wymienionych w tym punkcie.

§ 3
Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 01.09.2023r. do 30.10.2023r. – jest to termin nadsyłania prac konkursowych. Decyduje data wpłynięcia pracy do Organizatora.
  Uczestnicy, których prace wpłyną po 30 października 2023r. nie biorą udziału w konkursie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 listopada 2023r. do godz. 15:00.
 3. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia 20 listopada 2023r.
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2023 roku.

§ 4
Warunki konkursu

 1. Organizatorzy oczekują prac, ukazujących temat w ciekawy i oryginalny sposób z uwzględnieniem wartości artystycznych lub dokumentalnych.
 2. Fotografie należy wykonać na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz w sposób jednoznacznie określający miejsce wykonania.
 3. Technika wykonania prac dowolna (kolor lub monochromatyczne).
 4. Fotografie wykonane za pomocą aparatów fotograficznych i telefonów są akceptowane.
 5. Wystawa pokonkursowa będzie uzupełnieniem do obchodów uroczystości 150-lecia powstania OSP w Starym Sączu.
 6. Prace powinny być tak wykonane, by nie naruszały interesu oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace.
 7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii o wymiarach max 30x45cm, ale nie mniejszej niż 20x30cm.
 8. Na fotografii nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator autora.
 9. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone poprzez fotomontaż. Dopuszcza się obróbkę fotografii na poziomie: kadrowania, kolorystyki, kontrastu itp. (ciemnia cyfrowa).
 10. Do fotografii należy dołączyć:
  • W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1), w przypadku uczestnika niepełnoletniego kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami przedstawiciela ustawowego/ opiekuna (załącznik nr 2),
  • płytę CD z zapisanymi w formacie JPG zdjęciami (w rozdzielczości 300dpi, 3600px dłuższy bok, barwa: RGB, rozmiar zdjęcia: maksymalnie 5MB), które zostaną wykorzystane do publikacji pokonkursowych. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko i imię autora – tytuł – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. kowalski_jan_cisza_1). W przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów negatywu.

W razie niedołączenia płyty – fotografie zostaną zdyskwalifikowane.

 1. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatorów.
 2. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co, do której Organizatorzy powezmą wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatorów.
 3. Na decyzje Organizatorów o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.
 4. Prezentowane na konkurs prace powinny być niepodklejone, opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem fotografa, jego wiekiem, tytułem pracy oraz miejscem jej wykonania.
 5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
 7. Uczestnik konkursu, w karcie zgłoszenia, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie szczegółowo uregulowanym w § 6 niniejszego Regulaminu.
 8. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
 9. Prace nie będą odsyłane, istnieje możliwy osobisty odbiór fotografii w terminie do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, w siedzibie Biblioteki.

  Prace należy przesłać lub dostarczyć:
  od dnia 01.09.2023 do dnia 30.10.2023 roku

  (liczy się data wpłynięcia przesyłki do biblioteki)

  na adres:
  Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
  im Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
  ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz

  z dopiskiem: „konkurs fotograficzny”

§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wydanie nagród

 1. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów.
 2. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 3. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  • od 15 do 19 lat
  • powyżej 19 lat
 4. Przewiduje się przyznanie w obu kategoriach następujących nagród:
  • I nagroda – 500zł
  • II nagroda – 400zł
  • III nagroda – 300zł
  • Wyróżnienia x 3 – 100zł
  • oraz nagród rzeczowych, w tym ufundowanych przez darczyńców.
 5. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.
 6. Informację o wygranej Laureaci Konkursu otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail lub numer telefonu, wskazanych przez nich w karcie zgłoszeniowej.
 7. Laureat Konkursu potwierdza termin przyjęcia nagrody, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail lub informacji telefonicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@biblioteka-starysącz.pl.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatorów na ich stronach internetowych:
 9. Nagrody zostaną rozdane podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie organizatora Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
  im Wiktora Bazielicha w Starym Sączu w dniu 7 grudnia 2023r. Przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu, o czym Laureaci i uczestnicy konkursu zostaną poinformowani a informacja zostanie ponadto zamieszczona na stronach internetowych Organizatorów.
 10. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, która staje się własnością Organizatora, który ufundował nagrodę, w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Laureata Konkursu.
 11. W sytuacji, gdy Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody Organizatorzy mogą przyznać tę nagrodę innemu Laureatowi Konkursu.

§ 6
Prawa autorskie

 1. Wyrażając zgodę na publikację Pracy Konkursowej Uczestnik lub jego opiekun/przedstawiciel ustawowy oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych.
 2. Uczestnik bądź opiekun/przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatorów (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line.
 3. Opiekun/przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem a także na stronach internetowych Organizatorów, Partnerów i Patrona honorowego oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów, Partnerów i Patrona honorowego.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik bądź Opiekun/przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatorów, Partnerów i Patrona honorowego na stronach internetowych wskazanych w § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

§ 7
Pozostałe postanowienia

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnik lub opiekun/przedstawiciel ustawowy wyrażając zgodę w karcie zgłoszeniowej na publikację pracy konkursowej, publikuje Pracę Konkursową na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia Pracy Konkursowej w serwisach lub na stronach internetowych wymienionych w § 5 pkt. 8, w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatorów, Partnerów i Patrona honorowego od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji Pracy Konkursowej.
 3. Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatorów Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizatorzy mają prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatorów o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy Konkursu.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizatorzy konkursu informują, iż została zawarta przez nich umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi.
 2. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
  • Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest:
   Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
   im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
   z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz,
  • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
  • Dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika konkursu:
   Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu
  • Dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu
  • Dane osobowe Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu
  • Dane osobowe opiekuna prawnego Laureata Konkursu:
   Imię i nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Stary Sącz – kreatywnie edycja VII pt. Strażak w przestrzeni publicznej”
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Organizatorów w interesie publicznym, które polega na upowszechnianiu kultury (w celu uczestnictwa w Konkursie, kontaktowania się z uczestnikami i ich opiekunami);
  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w zakresie przetwarzania (publikowania) wizerunku Uczestników i Laureatów Konkursu (szczególnie w celach promocyjnych i informacyjnych).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratorów w zakresie realizowanych przez niego obowiązków, podmioty, z którymi zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby i podmioty, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa lub Państwa zgody. Dane osobowe publikowane na stronach Facebook są przetwarzane na zasadach dostępnych w poniższym linku:
  https://biblioteka-starysacz.pl/polityka-bezpieczenstwa/
 7. Administratorzy nie będą przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Okresy przetwarzania i przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu a następnie zostaną usunięte.
  • Dane osobowe Laureatów Konkursu oraz osób wyróżnionych przetwarzane będą i przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji celu promocji działalności Organizatorów, jednak nie dłużej niż przez okres lat 20-stu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 7.
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4 lit. b w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej: kontakt@biblioteka-starysącz.pl. Dotyczy to przypadków, jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody.
 11. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie.

Załączniki:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..