Skip to main content

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej lub architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Bibliotekę o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Biblioteki z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • Dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Biblioteka odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Biblioteka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, i wskazuje termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

drogą pocztową na adres:
ulica Mickiewicza 33,
33-340 Stary Sącz
lub
drogą elektroniczną na adres:
informatyka.starysacz@gmail.com

Pobierz: Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.pdf


Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów

Każdy ma prawo wystąpić do Biblioteki z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej jej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

  • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo
  • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Biblioteka odpowie na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie mogło nastąpić w tym terminie Biblioteka niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Biblioteka odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Biblioteka nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Biblioteki skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Do skarg tych stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 256).

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów można składać:

drogą pocztową na adres:
ulica Mickiewicza 33,
33-340 Stary Sącz
lub
drogą elektroniczną na adres: informatyka.starysacz@gmail.com

Pobierz: Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.pdf

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2020 poz. 1062

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz. 848

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..