Skip to main content

Regulamin konkursu: Poszukiwacze Przygód Traper i Lukier..

Regulamin Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego
„Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają kolejne atrakcje Sądecczyzny”

Konkurs pod patronatem:

 • Starosty Nowosądeckiego – Marka Kwiatkowskiego
 • Burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka

I. Organizator:

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

II. Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań literackich i plastycznych u dzieci,
 • propagowanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowej i przyjemnej formy spędzania wolnego czasu,
 • popularyzacja atrakcji turystycznych Powiatu Nowosądeckiego,
 • promocja talentów dziecięcych z terenu Powiatu Nowosądeckiego,
 • rozwijanie wyobraźni młodego pokolenia,
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych do swojej małej ojczyzny.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z klas I – VII z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Temat konkursu: Przedstawienie atrakcji turystycznej dla dzieci w naszym powiecie, której jeszcze pieski nie odwiedziły. Przed przystąpieniem do konkursu warto zapoznać się z treścią książeczki „Poszukiwacze przygód – Traper
  i Lukier odkrywają Sądeckie” – publikacja dostępna w każdej bibliotece na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
  • konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-4; Traper i Lukier zwiedzają kolejne atrakcje turystyczne Sądecczyzny – ilustracja;
  • konkurs literacki – dla uczniów klas 5-7 – napisanie listu skierowanego do Trapera i Lukra zachęcającego
   do odwiedzenia atrakcyjnego miejsca na Sądecczyźnie.

Zasady konkursu plastycznego:

Uczestnicy wykonują ilustrację według własnego pomysłu promującą atrakcję turystyczną dla dzieci, (załącznik nr 1 do Regulaminu) atrakcje turystyczne Sądecczyzny;

 • Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.
 • Praca powinna być wykonana: kredką pastelową, w formacie A4;

Każda praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną na odwrocie pracy (tytuł pracy, kategoria konkursu w przypadku atrakcji – nazwa atrakcji turystycznej, imię i nazwisko uczestnika, klasa, placówka zgłaszająca, telefon kontaktowy).

Zasady konkursu literackiego:

 • prace będą oceniane pod względem literackim, oraz pod względem promocji regionu za odkrycie oryginalnej atrakcji, może dotąd niezauważonej,
 • list powinien zawierać przedstawienie atrakcji turystycznej dla dzieci (to może być zarówno opis ciekawego szlaku turystycznego, ścieżki edukacyjnej, jak i ciekawego punktu agroturystycznego czy parku linowego, można skorzystać
  z podpowiedzi w załączniku),
 • w liście należy użyć argumentów: dlaczego uważacie to miejsce za szczególnie ciekawe, a także opisać swoją przeżytą lub wymyśloną przygodę, która tam się wydarzyła (pamiętajcie: pieski lubią przygody),
 • objętość listu nie może przekroczyć 2 stron wydruku komputerowego formatu A-4 – czcionka Times New Roman
  w rozmiarze 12, odstępy pomiędzy wierszami 1,5,
 • do pracy należy dołączyć karteczkę z metryczką zawierającą – imię i nazwisko, klasa, placówka zgłaszająca, imię
  i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.

IV. Terminy i nagrody

 1. Opatrzone metryczką prace powinny być złożone do 20 czerwca 2022 roku w siedzibie Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha, ul. Mickiewicza 33, Stary Sącz.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia, zgód i odesłanie ich wraz z poprawnie i czytelnie opisanymi pracami.
 3. Oceny i wyboru prac dokona Jury do dnia 15.08.2022 r.
 4. Oceniając prace Jury weźmie pod uwagę pomysł wykonania pracy, stopień trudności i estetykę pracy.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, książkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac do publikacji.
 7. O wynikach konkursu oraz terminie otwarcia wystawy pokonkursowej, wręczenia dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

V. Uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Komisja Jurorska zastrzega sobie zmiany w Regulaminie.

Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej: biblioteka-starysacz.pl, www.nowosadecki.pl, starysacz.um.gov.pl oraz na profilach społecznościowych organizatorów.

Kontakt:

tel. 18 446 00 95 wew. 25


Załącznik nr 1
Regulamin Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają kolejne atrakcje Sądecczyzny”
Atrakcje turystyczne Sądecczyzny, które mogą zostać przedstawione w liście i/lub na ilustracji „Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają kolejne atrakcje Sądecczyzny”

 • Stary Sącz:
  • Leśne molo
  • Ślimak w Woli Kroguleckiej
  • Starosądecka Biblioteka
 • Ptaszkowa
  • Trasy biegowe
  • Park linowy
 • Kamianna
 • Muszyna
  • Zamek
 • Nawojowa
  • Zamek
 • Korzenna:
  • Rezerwat Diable Skały w Bukowcu
  • Rezerwat Cisy w Mogilnie
  • Dwór w Korzennej
 • Podegrodzie:
  • Muzeum Lachów Sadeckich
 • Piwniczna
  • Park Węgielnik – Skałki – platforma widokowa i polana rekreacyjna
 • Rożnów
  • Most Stacha
  • Osada Młyńska – Roztoka Brzeziny
 • Trasa rowerowa Velo Dunajec
 • oraz atrakcje, które nie były ujęte w książce „Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają Sądeckie”

Do pobrania:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..